Programul RABLA 2018

Programul RABLA – 2017

vsu1Programul de stimulare a innoirii parcului national auto (denumit popular„Programul RABLA”) permite oricarui proprietar/mostenitor persoana fizica sau juridica a unui autoturism uzat, inmatriculat in Romania, cu o vechime mai mare de 8 ani, sa beneficieze de prima de casare in valoare de 6.500 lei in vederea achizitionarii unui autoturism nou.

Obiectivul programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu, acordată sub forma primei de casare, pentru achiziţionarea autovehiculelor noi, mai puţin poluante, în schimbul predării spre casare a autovehiculelor uzate.

In Programul Rabla se poate inscrie orice persoana fizica sau juridica care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

Proprietarul persoana fizica a autovehiculului :

o   are domiciliul sau reşedinţa în România;

o   nu are obligaţii de plată la bugetul local;

o   s-a înscris la un producător validat în vederea achiziţionării unui autovehicul nou, obţinând nota de înscriere;

o   a predat autovehiculul uzat unui colector autorizat şi a obţinut certificatul de distrugere;

o   a radiat din evidenţa circulaţiei autovehiculul uzat şi a obţinut certificatul de radiere;

o   a prezentat producătorului validat dovada distrugerii şi a radierii din evidenţa circulaţiei a autovehiculului uzat;

o   a achiziţionat autovehiculul nou de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere sau a cedat acest drept unei terte persoane.

o

Proprietarul persoană juridică (de drept public ori de drept privat) sau proprietarul operator economic fără personalitate juridică, cu sediul profesional în România, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

o   a obţinut din partea Autorităţii aprobarea dosarului de acceptare;

o   s-a înscris la un producător validat pentru a cumpăra un autovehiculul nou şi a obţinut nota de înscriere;

o   a predat autovehiculul uzat unui colector autorizat şi a obţinut certificatul de distrugere;

o   a radiat din evidenţa circulaţiei autovehiculul uzat şi a obţinut certificatul de radiere;

o   a prezentat producătorului validat dovada distrugerii şi a radierii din evidenţa circulaţiei a autovehiculului uzat;

o   a cumpărat autovehiculul nou de la producătorul validat care a eliberat nota de înscriere.

Inscrierea in programul Rabla 2018 presupune parcurgerea urmatorilor pasi:

 1. Prezentarea proprietarului/mostenitorului la un dealer auto autorizat pentru eliberarea notei de inscriere in program;
 2. Prezentarea proprietarului/mostenitorului la centru autorizat AS METAL COM pentru distrugerea autoturismului uzat. Dupa predarea vehiculului, se elibereaza certificatul de distrugere;
 3. Radierea autovehiculului uzat din circulatie si din evidentele fiscale;
 4. Revenirea proprietarului/mostenitorului la dealerul auto autorizat pentru achizitionarea noului autovehicul.

Detalierea pasilor necesari inscrierii in program

I. Pentru înscriere, proprietarul constituie la producătorul validat un dosar de participare cuprinzând următoarele documente preliminare:

 • actul proprietarului şi, după caz, actul persoanei căreia i-a fost cedat dreptul de beneficiu asupra primei de casare, care atestă identitatea şi domiciliul sau reşedinţa în România, eliberat de către autorităţile române, în termen de valabilitate, în original şi în copie certificată “conform cu originalul”;
 • certificatul de înmatriculare a autovehiculului uzat, în original şi în copie legalizată;
 • cartea de identitate a autovehiculului uzat, în original şi în copie legalizată;
 • actul doveditor eliberat de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor competent teritorial, în original, pentru cazul în care din certificatul de înmatriculare sau din cartea de identitate a autovehiculului uzat nu rezultă anul fabricaţiei, anul primei înmatriculări în România şi/sau categoria autovehiculului uzat;
 • certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, eliberat de autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa proprietarul şi este înregistrat fiscal autovehiculul uzat, în termen de valabilitate la data prezentării la producătorul validat, în original; din acesta trebuie să rezulte că autovehiculul uzat care face obiectul casării se află înregistrat pe numele proprietarului în evidenţele fiscale ale autorităţii publice locale emitente, iar proprietarul nu are obligaţii de plată la bugetul local; după caz, se prezintă şi certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, eliberat de autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana căreia i-a fost cedat dreptul de beneficiu asupra primei de casare;
 • declaraţia pe propria răspundere a proprietarului înscris prin care îşi exprimă în mod neechivoc opţiunea de a păstra beneficiul asupra primei de casare şi de a achiziţiona în nume propriu un autovehicul nou de la producătorul validat emitent al notei de înscriere sau, după caz, declaraţia pe propria răspundere a proprietarului privind cedarea dreptului de beneficiu asupra primei de casare şi declaraţia pe propria răspundere a beneficiarului prin care se obligă să achiziţioneze autovehiculul nou de la producătorul validat emitent al notei de înscriere.

În cazul unor situaţii particulare, proprietarul prezintă producătorului validat şi alte documente după caz:

 • certificatul de moştenitor sau, în situaţia succesiunii pe cale judecătorească, sentinţa civilă definitivă, în original şi în copie legalizată; atunci când certificatul de moştenitor ori sentinţa civilă atestă existenţa mai multor moştenitori, este necesară prezentarea unei împuterniciri notariale, în original şi în copie, prin care persoana reprezentantă este expres mandatată să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul tuturor comoştenitorilor, în vederea: casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei, achiziţionării autovehiculului nou sau cedării dreptului către o altă persoană fizică având domiciliul ori reşedinţa în România şi care intenţionează achiziţionarea unui autovehicul nou prin program;
 • decizia emisă de către autoritatea tutelară competentă teritorial, în original şi în copie legalizată, în cazul moştenitorului/comoştenitorului minor, din care să rezulte că reprezentantul legal al minorului, părinte sau tutore, este expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul minorului, în vederea: casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei, achiziţionării autovehiculului nou sau cedării dreptului de beneficiu asupra primei de casare către o altă persoană fizică având domiciliul ori reşedinţa în România şi care intenţionează achiziţionarea unui autovehicul nou prin program;
 • decizia emisă de către autoritatea tutelară competentă teritorial, în original şi în copie legalizată, în cazul persoanei puse sub interdicţie sau al persoanei asupra căreia a fost instituită curatela potrivit prevederilor legale în vigoare, din care să rezulte că tutorele ori curatorul este expres mandatat să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul persoanei ocrotite, în vederea: casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei, achiziţionării autovehiculului nou sau cedării dreptului de beneficiu asupra primei de casare către o altă persoană fizică având domiciliul ori reşedinţa în România şi care intenţionează achiziţionarea unui autovehicul nou prin program;
 • certificatul de căsătorie sau orice act administrativ eliberat de către autoritatea competentă material şi teritorial, care atestă schimbarea/modificarea numelui şi/sau prenumelui, în original şi în copie legalizată;
 • documentul, în original şi în copie, care atestă schimbarea/modificarea adresei de domiciliu sau de reşedinţă, eliberat de către autoritatea competentă material şi teritorial, în situaţia în care adresa de domiciliu ori de reşedinţă înscrisă în actul de identitate diferă de adresa înscrisă în certificatul de înmatriculare şi în cartea de identitate a autovehiculului uzat;
 • împuternicirea notarială, inclusiv în copie certificată “conform cu originalul”, prin care proprietarul mandatează în mod expres o altă persoană să acţioneze şi să încheie acte juridice în cadrul programului, în numele, pe seama şi în interesul său, în vederea: casării autovehiculului uzat, radierii autovehiculului uzat din evidenţa circulaţiei, achiziţionării autovehiculului nou sau cedării dreptului de beneficiu asupra primei de casare către o altă persoană fizică având domiciliul ori reşedinţa în România şi care intenţionează achiziţionarea unui autovehicul nou prin program; în această situaţie, se va prezenta şi actul care atestă identitatea şi domiciliul sau reşedinţa în România a persoanei împuternicite, eliberat de către autorităţile române, în termen de valabilitate, în original şi în copie certificată “conform cu originalul”.
 1. Prezentarea proprietarului/mostenitorului la centru autorizat AS METAL COM, situat la adresa Soseaua Berceni, nr. 104G, sector 4, Bucuresti (pe platforma IMGB), pentru predarea autoturismului uzat si eliberarea certificatului de distrugere.

Documente necesare la predarea autovehiculului:

– Nota inscriere eliberata de dealer auto;

– Act identitate proprietar/imputernicit original+copie Xerox;

– Imputernicire notariala- daca este cazul;

– Carte identitate autovehicul original+copie Xerox;

– Talon autovehicul original+copie Xerox.

 

 1. Radierea autovehiculului uzat din circulatie si din evidentele fiscale;

– Proprietarul înscris trebuie să păstreze o copie legalizată a certificatului de distrugere a autovehiculului uzat, în vederea completării dosarului de participare.

 

– Certificatul de radiere din evidenţa circulaţiei a autovehiculului uzat se eliberează la solicitarea proprietarului înscris, pe baza predării certificatului de înmatriculare/ înregistrare şi a certificatului de distrugere a autovehiculului uzat, ambele documente în original, precum şi a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare.

– Certificatul de radiere din evidenţa circulaţiei trebuie să conţină menţiunea potrivit căreia autovehiculul uzat a fost radiat în urma dezmembrării.

– În situaţia reprezentării proprietarului înscris, pe lângă documentele prevăzute la alin. (3), este necesară împuternicirea notarială, inclusiv în copie, din care să rezulte faptul că proprietarul înscris a mandatat o altă persoană ca în numele, pe seama şi în interesul său să procedeze în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional pentru anul 2015, în conformitate cu prevederile ghidului de finanţare aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. . . . . /. . . . . . , la radierea autovehiculului uzat; în această situaţie, va fi prezentat şi actul care atestă identitatea şi domiciliul sau reşedinţa în România a persoanei împuternicite, eliberat de către autorităţile române, în termen de valabilitate, în original şi în copie certificată “conform cu originalul”.

 

 1. Revenirea proprietarului/mostenitorului la dealerul auto autorizat pentru achizitionarea noului autovehicul.

Documente necesare:

– certificatul de distrugere in copie legalizata

– certificatul de radiere in original in copie legalizata pentru completarea dosarului si achizitia masinii noi.

Atentie !!!

Proprietarul poate pierde dreptul de a obtine/folosi prima de casare in cazul neprezentarii certificatului de radiere in termen de 30 de zile de la eliberarea notei de inscriere de catre dealerul auto.

PROPRIETAR PERSOANA JURIDICA

Pasii de urmat de catre proprietarii – persoane juridice – de vehicule mai vechi de 8 ani, care doresc sa beneficieze de programul Rabla sunt:

 1. Depunerea unei cereri de finantare la Administratia Fondului pt Mediu.Documentele necesare intocmirii dosarului de finantare se gasesc pe site-ul www.afm.ro
 2. Prezentarea persoanei juridice la dealer-ul auto.

Lista cu dealerii auto si documentele necesare se regasesc pe site-ul www.afm.ro., la sectiunea Rabla pentru autovehicule.

 1. Prezentarea proprietarului persoana juridica la valorificatorul autorizat AS METAL COM cu urmatoarele documente :
 • Documentele de identificare a proprietarului (dupa caz, actul de infiintare, certificatul de inscriere in registrul asociatiilor si fundatiilor, certificatul de inregistrare in registrul comertului, insotit de certificatul de inregistrare fiscala), in copii certificate “conform cu originalul”.
 • Certificatul de inmatriculare a autovehiculului uzat, in original si copie.
 • Cartea de identitate a autovehiculului uzat, in original si copie.
 • Actul doveditor eliberat de catre serviciul public comunitar regime permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor competent teritorial, in original, pentru cazul in care, din certificatul de inmatriculare si cartea de identitate a autovehiculului nu rezulta anul fabricatiei, anul primei inmatriculari in Romania si/sau categoria autovehiculului uzat.
 • Aviz de insotire a marfii.
 • Proces verbal casare mijloc fix –copie simpla.
 • Nota de incriere in Program.

Restul pasilor sunt identici cu cei urmati de proprietarii persoane fizice.

Translate »